Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace


Datová analýza - modelové případy

Každé provedení služby Datová analýza je svým způsobem unikátní. Těžko se obecně popisuje, protože vychází ze specifických dat zákazníka, z jeho potřeb a schopností. Seznamte se s některými konkrétními případy:

Evidence zaměstnaneckých poměrů ve státní správě

Zákazník evidoval začátky a ukončení pracovních poměrů svých zaměstnanců, ve skupině nástupů pracovníků navíc v několika kategoriích. Potřeboval průběžně zjišťovat počty těchto událostí v jednotlivých kategoriích k zadanému datu a navíc podrobnou statistiku pro jednotlivé měsíce. Dosavadní ruční zpracování bylo velmi zdlouhavé a málo operativní.

Po seznámení s evidovanými daty jsme navrhli úpravu struktury stávajícího datového souboru. Nastavili jsme formát klíčových položek dat a ošetřili správnost jejich zadání. Následně jsme připravili výpočty potřebných údajů tak, aby stačilo jen zadat požadované datum. Rovněž měsíční statistiku generovaly naše výpočty zcela automaticky. V závěru jsme vytvořili mechanismus pro snadný převod celé aplikace do nového roku. Součástí prací bylo i krátké zaškolení zákazníka v oblasti správného formátu dat a vytvoření postupu pro konec roku.

Rozsah prací nebyl velký, vše proběhlo formou dvou krátkých sezení.

Stavební komponenty

Zákazník půjčoval na stavby technologické celky, které se skládaly z volitelných modulů a ty mohly mít různý počet komponent. Po ukončení stavby mu stavební firma vše vracela. U zákazníka ale vázla evidence zakázek, neměl dostatečný přehled, kolik a jakých modulů má půjčených, kdy se vrátí a zda bude mít na skladě dostatečnou zásobu na další stavby. Jeho požadavkem bylo vše evidovat v excelových tabulkách a snadno zjistit celkovou zásobu dílů k zadanému datu.

Po seznámení se s celou problematikou jsme vytvořili základní datovou strukturu pro několik číselníků a zákazníkovi jsme ukázali, jak je naplnit. Číselníky jsme provázali a připravili výpočty, pomocí nichž se daly zjistit požadované výsledky. Součástí práce bylo i zaškolení pracovníka firmy, aby si mohl další rozvoj systému provádět sám.

Celá práce proběhla formou několika konzultací, každá v rozsahu 1-2 hodiny, při nichž jsme vždy jen zkontrolovali výsledky práce pracovníka, odpověděli na jeho dotazy a navrhli postup další práce.

Nakladatelství

Nakladatelství zamýšlelo vydat receptář, jehož data mělo v mnoha excelových souborech s různou datovou strukturou. Data navíc nebyla úplná a bylo zjevné, že bude potřeba je jednotlivě doplňovat. Po analýze zdrojových dat a zjištění, jaké údaje jsou potřebné pro sazbu receptáře, naše firma navrhla převedení všech dílčích dat do jednoho souboru s optimalizovanou strukturou a jeho následné zpracování. Vše bylo provedeno pomocí jednoduchých maker.

Protože výsledný datový soubor měl cca 10 tisíc řádků, museli jsme připravit i nástroje pro efektivní hledání v datech, hromadné úpravy dat apod. Na základě požadavku nakladatelství jsme nakonec sami vyhledávali a doplňovali chybějící data, pomocí funkcí Excelu jsme vytvořili rejstříky a další potřebné seznamy, které měly být součástí receptáře, a na závěr jsme pomocí maker provedli export souboru do textového dokumentu, který dostal grafik k přípravě sazby.

Původní rozsah prací byl několik hodin, ale po zjištění složitosti zpracování dat nakladatelství přistoupilo na dlouhotrvající spolupráci.

Kontrola dat v účtárně

Zákazník zpracovával v Excelu data ze svého účetního systému. Křížovou kontrolou zjistil, že výstupy neodpovídají skutečnosti, že vzorce, které v tabulkách měl, „špatně“ počítají. V této fázi se obrátil na Počítačovou školu Altix. Prozkoumali jsme data a zajistili, že řada údajů není validních, že mají formát nevhodný pro výpočty. Data jsme opravili, seznámili jsme zákazníka s možnosti nápravy formátů a postupy, jak se do budoucna problému vyhnout.

Rozsah práce byl velmi malý, cca 1 hodina.

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, tel. +420 604 206 154, e-mail: info@altix.cz